Z důvodu naplnění kapacity salonu do odvolání nepřijímám nové klientky. Děkuji za pochopení.

Zpracování osobních údajů

S evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), jsme povinni Vás informovat o vyjádření Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Provozovatel kosmetického salonu Home Cosmetics se sídlem v Hostivici, Jilmová 2029, PSČ 253 01, IČO 13951670, zpracovává v souladu platnou právní úpravou zákona č. 101/2000SB., a od 25. 5. 2018 s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/43/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), osobní údaje.
Pokud jste našim klientem, objednáváte se a svěřujete nám své osobní údaje (jméno, příjmení, telefon, email…) tímto souhlasíte s jejich zpracováním.

1. Zpracovatel:

Home Cosmetics se sídlem v Hostivici, Jilmová 2029, PSČ 253 01, IČO 13951670

2. Údaje, které zpracováváme:
 • jméno a příjmení
 • telefonní číslo
 • e-mailovou adresu
 • zdravotní dotazník s kontraindikacemi procedur (pro bezpečné provedení ošetření)
 • datum narození
 • základní zdravotní stav jako: stav pleti, alergie, nemoci, používání léků, operace
3. Důvody a účel zpracování:

Výše uvedené údaje je nutné zpracovat pro podstoupení objednaných procedur a další zákonné plnění.
Abychom mohli poskytovat nabízené služby – tzn. zpracovat Vaši objednávku služeb, rezervovat termín, případně připomenout termín rezervace anebo s Vámi komunikovat, zpracováváme Vaše osobní údaje z důvodu nezbytného plnění smlouvy, podle čl.2.
Údaje můžeme zpracovávat také z oprávněného zájmu, který spočívá k zajištění ochrany a bezpečnosti a v řešení sporů.

4. Účel zpracování:
 • zajištění komunikace s Vámi
 • zajištění vysokého standardu služeb a péče o Vaši pokožku (OU v kosmetické kartě)
 • zajištění Vaši informovanosti o nabídce služeb našeho salonu všemi dostupnými formami, zejména zveřejněním na webových stránkách
5. Předání údajů třetím stranám:

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na nezbytně nutnou míru pro plnění pracovních úkolů.
Údaje nebudou předány mimo území EU.

6. Zabezpečení osobních údajů:

Chráníme Vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.
Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, které zamezují zneužití nebo poškození Vašich osobních údajů.

7. Uchovávání a doba zpracování osobních údajů:

Osobní údaje vztahující se k uzavření a plnění služby a péči o klienta zpracováváme po dobu trvání služby, a dále pak po dobu, po kterou jsme tyto údaje povinni uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.
Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro případ soudního nebo správního řízení.
Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu pro marketingové účely, jsou zpracovávány po dobu, na kterou jste nám souhlas udělil/a resp. do okamžiku, než svůj souhlas odvoláte.
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou a to na 5 let od poslední návštěvy.
Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány.

8. Správce:

Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese: info@homecosmetics.cz

9. Webové stránky:

Naše webové stránky používají tzv. cookies k analýze návštěvnosti a bezpečnému provozování stránek.
Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy.
Na našich webových stránkách mohou být uvedeny odkazy na jiné webové stránky. Tyto webové stránky mohou fungovat nezávisle na nás, mohou se řídit vlastními zásadami a pravidly ochrany osobních údajů. Vzhledem k tomu, že webové stránky, na které je na našich webových stránkách odkazováno, nijak nevlastníme ani nekontrolujeme, nejsme odpovědni za jejich obsah, použití ani za jejich postupy ohledně zpracování osobních údajů.

10. Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že osoby, které budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejich zveřejněním by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

11. Vaše práva a možnosti volby:

Vezměte prosím na vědomí, že podle nařízení máte právo:

 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce
 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
 • právo být zapomenut – Máte právo na vymazání veškerých osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány a pominul-li zákonný důvod jejich případné archivace
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto nařízením
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřadu pro ochranu osobních údajů

  Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné.
  V případě, že nám ale Vaše osobní údaje odmítnete poskytnout pro účely zpracování, nebude možné Vám požadovanou službu poskytnout, protože poskytnutí Vašich osobních údajů pro tyto účely je nezbytné pro služby, které poskytujeme.
  Tento dokument může být aktualizován a měněn. Aktuální verzi naleznete vždy v naší provozovně anebo webových stránkách.

  Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 18.11.2021

  Kontakt

  Home Cosmetics
  Jilmová 2029, Hostivice, 253 01
  tel.: 775 858 934
  email: info@homecosmetics.cz