Z důvodu naplnění kapacity salonu do odvolání nepřijímáme nové klientky. Děkujeme za pochopení.

Všeobecné obchodní podmínky

Níže uvedené Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí pro Salon Home Cosmetics, www.homecosmetics.cz. VOP vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (odběratel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Dodavatel:

Mgr. Marta Saksová, MBA, IČO: 13951670, adresa: Jilmová 2029, Hostivice, 253 01

Kontakty:

E-mail: info@homecosmetics.cz, tel.: 775 858 934

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto VOP Salonu Home Cosmetics,(dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetových stránek prodávajícího. Internetové stránky jsou prodávajícím provozovány na webové stránce umístěné na internetové adrese www.homecosmetics.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.
Provozovatel poskytuje kosmetické služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.
Objednáním konkrétního termínu ošetření nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, prostřednictvím rozhraní webové stránky, telefonicky) projevuje kupující svůj souhlas s VOP provozovatele.
Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.

2. VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit služby od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

3. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve smlouvě o poskytnutí služby. Odchylná ujednání mají přednost před ustanoveními VOP.

4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. OBJEDNÁVKA SLUŽEB

1. Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, prostřednictvím rozhraní webové stránky, telefonicky). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.

2. Při objednání kupující musí sdělit své identifikační údaje jméno, příjmení, telefonní číslo, případně e-mail. Tyto údaje jsou nutné k bezproblémovému vyřízení objednávky a nebudou nikde šířeny, zveřejňovány, ani poskytovány třetím osobám.

3. RUŠENÍ TERMÍNŮ

1. Změnu termínu či jeho zrušení je nutné ohlásit nejpozději 24 hodin před smluveným termínem - telefonicky, e-mailem, SMS.

2. V případě pozdního ohlášení změny nebo zrušení termínu (méně než 24 hodin předem) si poskytovatel vyhrazuje právo naúčtovat storno poplatek (ušlý zisk) ve výši 50% z ceny objednané služby. Storno poplatek je nutné uhradit do 30 dnů ode dne objednané služby - osobně na provozovně, nebo převodem na bankovní účet poskytovatele.

3. Dostaví-li se kupující na objednanou službu se zpožděním, bude mu ošetření zkráceno tak, aby zákazník, který je objednaný po něm, mohl být obsloužen bez prodlevy. Kupující uhradí cenu za celou službu dle ceníku.

4. Nedostaví-li se kupující na objednanou službu bez předchozího zrušení či změny termínu, poskytovatel si vyhrazuje právo naúčtovat storno poplatek ve výši 50 % z ceny objednané služby. Storno poplatek je nutné uhradit do 30 dnů ode dne objednané služby - osobně na provozovně, nebo převodem na bankovní účet poskytovatele. Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo tohoto kupujícího již neobjednat na žádnou službu.

5. Poskytovatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech zrušit nebo přesunout objednanou rezervaci na ošetření. Například z důvodu nemoci, výpadku el. energie apod. Pokud by tato situace nastala, bude kupujícího kontaktovat v nejbližším možném termínu o přesunutí rezervace.

Rušení rezervací provádějte na těchto kontaktech:

telefon: +420 775 858 934

e-mail: info@homecosmetics.cz

4. DÁRKOVÝ POUKAZ

1. Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví-li se bez omluvy na rezervovaný termín, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný.

2. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby odečtena z hodnoty certifikátu.

3. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze na služby, nelze ho využít na nákup produktů.

4. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze po dobu jeho platnosti, která je vyznačena na dárkovém poukazu.

5. Dárkový poukaz je platný pouze po dobu uvedenou na poukazu. Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky

6. Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem ošetření pro ověření platnosti.
Pokud zákazník nenahlásí dárkový poukaz při objednávce ošetření, nemusí být akceptován pro platbu.
Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

5. ODMÍTNUTÍ SLUŽBY POSKYTOVATELEM

Poskytovatel si vyhrazuje právo kupujícího odmítnout v těchto případech:

  • 1. Kupující trpí kontraindikacemi.
  • 2. Kupující se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek.
  • 3. Kupující se dostaví na ošetření se zdravotními problémy.
  • 4. Kupující se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu.
6. DĚTI V PROVOZOVNĚ

Provozovatel preferuje, pokud přijdete bez dětí.
Pokud děti s sebou vezmete, zajistěte jim, prosím, po dobu Vaší návštěvy u nás adekvátní zábavu, abyste nebyli rušeni.
Za škody, způsobené dětmi, ručí jejich doprovod a je povinen způsobené škody uhradit.

7. ZVÍŘATA V PROVOZOVNĚ

Přítomnost zvířat v provozovně je přísně zakázána!

8. OSOBNÍ VĚCI A CENNOSTI

Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po proceduře neručí.

9. CENÍKY

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu ceny služeb, zejména na závislosti na ceně materiálu od dodavatele a dalších faktorů.
Aktuální ceny jsou uvedeny v ceníku v salonu a na webových stránkách.
Nejsme plátci DPH.

10. REKLAMACE
  • 1. Reklamace na uvedenou službu je nutné podat pouze osobně, nejlépe po telefonické dohodě a v domluvený čas v salonu, a to nejdéle 24 hodin po poskytnutí ošetření.
  • 2. Produkt lze reklamovat pouze v původním balení a neotevřený a to v zákonné době a zákonným způsobem.
  • 3. Poskytovatel nenese zodpovědnost za případné alergické reakce kupujícího nebo jiných osob po použití zakoupeného produktu.
11. OTEVÍRACÍ DOBA

Otevírací doba je zcela závislá na objednávkách.
Služby jsou vykonávány dle objednávek. Mimo objednané termíny nemusí být služby poskytnuty, ani nemusí být pracovník v salonu přítomen.

12. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

Veškeré osobní údaje (jméno, příjmení, telefonní a e-mailové adresy) budou využity výhradně pro potřeby salonu a nebudou nijak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě atd.

PLATNOST A ÚČINNOST

Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost dne 18.12.2021.

Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění.